Een serie van drie seminars en twee masterclasses, verzorgd door een aantal internationaal gerenommeerde wetenschappers, bestuurders en practitioners.
Publieke beleidsbemiddeling

Nederland heeft een bekende traditie op het gebied van bemiddeling. De praktijk van het 'polderen' erkent onderlinge afhankelijkheden en zoekt naar compromissen tussen belanghebbenden. Deze traditie van 'polderen' staat onder druk. Bestuurders worden vaak geconfronteerd met het dilemma van publiek leiderschap. Enerzijds worden zij geacht 'de overheid' te vertegenwoordigen en het vastgestelde beleid na te streven. Anderzijds worden ze ook verwacht burgers te vertegenwoordigen die de mogelijkheden voor 'participatie' die de overheid organiseert, verwerpen. Conventionele praktijken voorzien niet in een uitweg uit dit dilemma en vertonen ook een gebrek aan mogelijkheden om protesterende burgers te betrekken.

Dit dilemma van publiek leiderschap onderstreept de noodzaak om te leren hoe conflicten productief gemaakt kunnen worden en op welke wijze zij de legitimiteit van de overheid en het overheidshandelen kunnen versterken en de publieke dienstverlening kunnen verbeteren. De vragen zijn concreet en praktisch. Hoe kan de overheid onderhandelen zonder verlies van haar politieke mandaat? Hoe kunnen burgers en non-gourvermentele organisatie's de invloed verkrijgen die zij zoeken, zonder het initiëren van juridische acties en procedures? Welke vaardigheden op het gebied van onderhandelen en bemiddelen vormen een noodzakelijke en relevante bijdrage? Wat kunnen we leren van de ervaringen en ontwikkelingen over de afgelopen 15 jaar in Canada en de VS? 
 

Doelgroep
De doelgroep van dit programma bestaat uit beleidsmakers, ambtenaren, leden van actiegroepen, onderzoekers, politici, vertegenwoordigers uit het bedrijfslevenen, en practitioners uit het veld van de publieke beleidsbemiddeling wier werk zou kunnen profiteren van nader inzicht in de mogelijkheden en kansen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting. Wij beogen hiermee een kritische setting te organiseren waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld. 

Programma
16 Januari 2014      SEMINAR  
John Forester “Improvising opportunity in mediation and public administration: processes of dialogue, debate and negotiation.”

20 Februari 2014    MASTERCLASS
Howard Bellman “Setting the scene: the finesse of conflict assessment.”

20 Maart 2014        SEMINAR
Job Cohen and Dick Rijken Who is to blame? Escalation of public disputes and the role of (social) media.”

24 April 2014           MASTERCLASS
Alexander Rinnooy Kan, Arthur Petersen and David Laws ”The art of joint fact finding”

2 Juli 2014               SEMINAR
Hendrik Wagenaar and Martien Kuitenbrouwer New coalitions in local governance”

Practische informatie
Het eerste seminar begint om 15.30; de twee andere seminars vinden plaats van 14.00 – 16.30 uur met aansluitend een borrel.
De twee masterclasses vinden plaats van 9.30 - 15.30 uur en zijn inclusief lunch. Alle bijeenkomsten vinden plaats op locaties van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De voertaal tijdens de verschillende seminars en masterclasses is in principe Nederlands, uitgezonderd het seminar van 16 januari waar Engels de voertaal zal zijn. In het geval de meerderheid van het publiek anderstalig blijkt, kan ook bij de andere bijeenkomsten het Engels als voertaal worden aangehouden. 

De Universiteit van Amsterdam biedt het complete programma (3 seminars en 2 masterclasses) aan voor € 500. De kosten voor het volgen van een individuele  masterclass zijn € 250. De kosten voor deelname aan de seminars zijn € 25 per seminar, inclusief de aansluitende borrel, uitgezonderd het eerste seminar dat gratis toegankelijk zal zijn.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Meld u daarom spoedig aan!

Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u een e-mail bericht versturen aan: martienkuitenbrouwer@gmail.com of D.W.Laws@uva.nl.

Het Publieke Beleidsbemiddelings Initiatief
Dit programma maakt deel uit van het Publieke Beleidsbemiddelings Initiatief van de Universiteit van Amsterdam, een samenwerkingsverband van de Rechtenfaculteit en de Faculteit Sociale Wetenschappen.
Het doel van dit initiatief is het verkrijgen van een beter inzicht in de mogelijkheden van publieke beleidsbemiddeling en het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de vaardigheden en professionaliteit van publieke beleidsbemiddelaars.