In kwesties waar de overheid niet de regie in handen heeft en op gelijke voet staat met andere belanghebbenden (zoals burgers, maatschappelijke organisaties of bedrijven) kunnen coördinatieproblemen ontstaan die de totstandkoming van effectief beleid belemmeren. 

Steeds meer beleidskwesties zijn dergelijke ‘wicked problems’, of ongestructureerde problemen. Dat wil zeggen dat de bestaande methoden van conflicthantering, zoals (politieke) besluitvorming of juridische procedures deze kwesties niet kunnen oplossen. Bij ongestructureerde problemen is niet duidelijk hoe het probleem moet worden aangepakt en wie precies verantwoordelijk is voor de oplossing. Juist dan kan beleidsbemiddeling een uitkomst zijn.

Rapport ‘Publieke Beleidsbemiddeling’

Bij beleidsbemiddeling wordt een onafhankelijke derde (de beleidsbemiddelaar) ingeschakeld om een maatschappelijke of bestuurlijke kwestie te helpen oplossen.  Beleidsbemiddeling is een relatief nieuw verschijnsel in Nederland. Het begrip is een vertaling van het Amerikaanse begrip ‘public policy mediation’. Sinds de jaren ’60 spelen beleidsbemiddelaars daar regelmatig een rol in maatschappelijke en bestuurlijke processen. Met name bij gebiedsontwikkeling (planologie), milieukwesties en ingewikkelde sociale kwesties wordt de inhoud van beleid bepaald door het verloop van een proces waarin verschillende belangengroepen met elkaar moeten onderhandelen en samenwerken.

In het rapport ‘Publieke beleidsbemiddeling’ (2012) wordt de relevantie en toepassing van beleidsbemiddeling voor de Nederlandse (bestuurs)praktijk in kaart gebracht. Het rapport laat zien dat zowel op het niveau van landelijke (politieke), regionale (provinciale) en lokale (gemeentelijke) kwesties de beleidsbemiddelaar in de toekomst een belangrijke rol kan spelen. Het rapport is bedoeld als handboek voor zowel beleidsbemiddelaars als bestuurders. Juist door te weten wanneer een beroep op een beleidsbemiddelaar voor de hand ligt (en wanneer niet), kunnen bestuurders in de toekomst gebruik maken van beleidsbemiddeling. Naarmate participatie van burgers en andere belanghebbenden belangrijker wordt voor de totstandkoming van effectief beleid, zal ook de complexiteit van beleidsvorming groter worden. Beleidsbemiddeling biedt dan een (tijdelijke) structuur, zodat de betrokkenen de onderlinge strijd kunnen staken en zich weer op de inhoud kunnen richten.

Wilt u het rapport in het geheel lezen? U kunt deze rechts downloaden.

In de loop van het eerste kwartaal van 2014 hopen we deze pagina uit te breiden met nog meer informatie over en concrete voorbeelden van publieke beleidsbemiddeling.